szukaj

KODEKS ETYKI BIZNESOWEJ


KODEKS ETYKI BIZNESOWEJ SPÓŁKI UAB „VILNIAUS PREKYBA“

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej operującej w krajach bałtyckich i na rynkach Europy Środkowej; zdajemy sobie sprawę z wpływu naszych działań na klientów, pracowników, społeczeństwo i otaczające nas środowisko.
Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni, dążymy do uczciwego i przejrzystego rozwoju naszej działalności oraz utrzymywania wysokich standardów etyki biznesowej.
Wszystkie spółki Grupy zawsze działają w obowiązujących ramach prawnych i przestrzegają standardów etyki biznesowej. Kodeks Etyki Biznesowej opisuje reguły postępowania w kontaktach z pracownikami, klientami, partnerami, dostawcami, organami administracji rządowej i jednostkami samorządowymi oraz określa sposób budowy i rozwijania z nimi relacji biznesowych.


DO KOGO MA ZASTOSOWANIE KODEKS ETYKI?
Kodeks Etyki Biznesowej jest skierowany do wszystkich pracowników Grupy na wszystkich rynkach i we wszystkich obszarach i krajach działalności „Vilniaus Prekyba” lub jej spółek (wszystkie spółki tworzące Grupę „Vilniaus Prekyba” zwane są dalej „Spółką” lub „Spółkami”).

EGZEKWOWANIE KODEKSU

Biorąc pod uwagę najlepsze praktyki liderów biznesu, Spółka zapewnia kanały informacyjne, za pośrednictwem których pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi, dostawcy i inni interesariusze mogą zgłaszać postępowanie niezgodne z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Biznesowej.ETYKA BIZNESOWAProwadzimy naszą działalność, przestrzegając zasad uczciwości i etyki oraz przepisów obowiązujących aktów prawnych. W ten sposób działają wszystkie spółki Grupy. Zgodnie z etyką biznesową tworzymy wartość dodaną dla naszych pracowników, klientów, udziałowców, dostawców i partnerów oraz społeczeństwa.

Szanujemy prawa człowieka i opowiadamy się za bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy. Nie tolerujemy korupcji.

UCZCIWE ZACHOWANIE W FIRMIERELACJE Z PRACOWNIKAMI

Naszym celem jest rekrutacja, wspieranie oraz utrzymywanie w strukturach firmy utalentowanych i wyspecjalizowanych pracowników. Skupiamy się na budowaniu ich lojalności w stosunku do naszej Spółki. Dążymy również do tworzenia oraz ciągłego doskonalenia bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, a także zapewniania równych szans stania się członkami naszego zespołu. Umożliwiamy zawodowy rozwój i osiąganie dobrych wyników oraz stałe uczestniczenie w realizowaniu wspólnych celów.UCZCIWE STOSUNKI PRACYPrzestrzegamy przepisów prawnych regulujących stosunki pracy. Działamy w odpowiedni sposób, aby być atrakcyjnym pracodawcą dla obecnych i przyszłych pracowników. Wybierając kandydatów, kierujemy się ich kompetencjami, profesjonalizmem i wartościami. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie swoich obowiązków i zadań, mają również zapewnione możliwości doskonalenia swoich umiejętności. Pracownicy są również odpowiednio wynagradzani za pracę i osiągane wyniki, z uwzględnieniem obiektywnych przesłanek. Zakończenie stosunku pracy odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. RÓWNOŚĆPrzestrzegamy zasady, zgodnie z którą podstawą relacji osobistych i biznesowych jest szacunek. Naszym celem jest utworzenie zespołu, w którym znajdą się osoby reprezentujące różne narodowości, kultury, rasy, wyznania religijne, opinie polityczne, środowiska, rodzaj edukacji, wiek, orientację seksualną, stan cywilny, płeć , wygląd, sprawność fizyczną i intelektualną. Staramy się tworzyć środowisko pracy, w którym jednostki są szanowane niezależnie od indywidualnych różnic i pracownicy są oceniani na podstawie swoich wyników i zachowania opartego na wartościach.Nie tolerujemy dyskryminacji, poniżania, szykan, przemocy ani nękania pracowników i innych osób, z którymi mamy kontakt w ramach naszej działalności. Traktujemy wszystkich pracowników z szacunkiem i uczciwością.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Dążymy do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ich ciągłego doskonalenia. Troszczymy się o bezpieczeństwo procesów pracy, bierzemy pod uwagę czynniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub dla środowiska pracy oraz wdrażamy środki zapobiegawcze. Środowisko pracy każdej Spółki podlega zasadom bezpieczeństwa obowiązującym w Spółce, określonym przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi Spółki. Każdy pracownik musi znać swoje środowisko pracy i obowiązujące w nim zasady bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać.

PRYWATNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Szanujemy prywatność naszych pracowników. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe naszych pracowników zgodnie z przepisamiprawa. Przestrzegamy zasady, że działania osobiste pracownika nie mogą kolidować z dążeniem Spółki do wypełniania przepisów prawa i zrównoważonego rozwoju. W zakresie określonym przepisami prawa, Spółka może przeglądać, regularnie kontrolować i przechowywać wszystkie dane, informacje i korespondencję. Zakres dozwolonej kontroli określają przepisy. W granicach obowiązującego prawa Spółka jest również uprawniona do monitorowaniamiejsca pracy pracownika i innych miejsc w Spółce oraz sposobu korzystania przez pracownika z urządzeń komunikacyjnych udostępnianych przez Spółkę.

ALKOHOL I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE W MIEJSCU PRACY

Dążymy do stworzenia bezpiecznego i higienicznego środowiska dla wszystkich naszych pracowników, partnerów i klientów. Pracownikom zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków w czasie pracy. Nie wolno im również przebywać w miejscu pracy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub narkotyków.

KONFLIKTY INTERESÓW

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby unikać konfliktu interesów wśród naszych pracowników. Pracownikom zapewniamy warunki, w których mogą wyrażać swoje poglądy w otwarty i uczciwy sposób. Pracownicy zobowiązani są unikać działań sprzecznych z uzasadnionymi interesami Spółki lub wzbudzających wątpliwości co do lojalności pracownika. Pracownik ma obowiązek powiadomić swojego przełożonego, jeżeli zamierza zatrudnić się, podjąć pracę zarobkową, zostać członkiem organów zarządzających lub zaangażować się w działalność poza jednostkami lub organizacjami Spółki, jeśli aktywność ta mogłaby stanowić w jakimkolwiek zakresie działalność konkurencyjną wobec Spółki.Pracownicy nie powinni sprawować bezpośrednio nadzoru służbowego nad członkami rodziny, krewnymi lub innymi osobami, z którymi pozostają w bliskich.

Pracownik w ramach obowiązków pracowniczych nie powinien podejmować decyzji mogących mieć bezpośredni wpływ na interesy takich osób.

WYDATKI REPREZENTACYJNE I PREZENTY

Przestrzegamy przepisów i regulacji antykorupcyjnych, w związku z czym naszym spółkom nie wolno w żadnych okolicznościach angażować się w nieprzejrzyste relacje z instytucjami biznesowymi lub rządowymi, a w szczególności w ich skrajną formę – łapownictwo. Łapówka to przekazywanie lub przyjmowanie cennej rzeczy o charakterze finansowym lub innym. W świetle tej definicji, w pewnych okolicznościach prezenty i wydatki reprezentacyjne mogą być uznane za łapówki.Nie oferujemy ani nie przyjmujemy prezentów, gotówki i form gościnności mających na celu zachęcenie do podjęcia jakichkolwiek decyzji lub ich wydania. Pracownicy mogą przyjmować i oferować prezenty biznesowe o niskiej wartości, zgodne z zasadami gościnności i relacji biznesowych. Oferowanie lub przyjmowanie pieniędzy, pożyczek, wsparcia, finansowania i organizacji podróży, ofert pracy, rekompensat, rabatów od towarów lub usług bądź jakiejkolwiek innej wartościowej rzeczy uznaje się za niedozwolone formy prezentów, gościnności i komunikacji biznesowej.

AKTYWA GRUPY I SPÓŁEK

Aktywa i zasoby Grupy i jej spółek są wykorzystywane w celu osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów biznesowych Grupy i jej spółek. W przypadkach, w których pracownicy mogą korzystać z aktywów Spółki w celach osobistych, muszą zapewnić, że ich działania nie są sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i wysokim morale, nie szkodzą interesom Spółki i nie pomniejszają jej zasobów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Licencjonowana lub posiadana własność intelektualna jest jednym z najcenniejszych aktywów Grupy i jej spółek. W związku z tym pracownicy muszą chronićprawa własności intelektualnej swojej firmy. Własność intelektualna obejmuje wszystko, co pracownicy tworzą w firmie w godzinach pracy, na koszt firmy lub podczas wykonywania swoich obowiązków. Grupa i jej spółki posiadają prawa do własności intelektualnej wytworzonej przez pracowników w ramach pracy dla firmy.

TECHNOLOGIE

Korzystamy wyłącznie z legalnie nabytych oprogramowań. Systemy i urządzenia komputerowe są przeznaczone do celów związanych z pracą. Pracownicy nie są uprawnieni do pobierania z Internetu lub przechowywania niezgodnych z prawem materiałów lub programów o niewłaściwej treści na komputerach firmowych i innych mediach korporacyjnych.

INFORMACJE POUFNE

Firmy zbierają i przechowują informacje poufne dotyczące działalności Grupy i jej spółek powiązanych, pracowników, klientów i partnerów biznesowych.Obowiązkiem każdego pracownika jest ochrona takich poufnych informacji przed ujawnieniem.Pracownicy mogą dzielić się informacjami niejawnymi wyłącznie ze współpracownikami, dla których dostęp do nich jest konieczny w celu realizacji zadańsłużbowych. Informacje poufne mogą być ujawniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla działalności Spółki lub wymagane przez obowiązujące akty prawne, każdorazowo dbając o zapewnienie poufności informacji przez odbiorców informacji.Dane osobowe są gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i zachowywane ściśle zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

DOKUMENTY BIZNESOWE I FINANSOWE

Naszym celem jest zapewnienie poprawności wszystkich naszych dokumentów biznesowych i finansowych.Troska o poprawność i kompletność dokumentacji biznesowej i finansowej jest obowiązkiem każdego pracownika, nie tylko pracowników działów księgowościi finansów. Pracownikom Spółki surowo zabrania się fałszowania dokumentów oraz zniekształcania lub ukrywania prawdziwego charakteru transakcji. Pracownicy są zobowiązani do przedkładania organom nadzoru rzetelnych, dokładnych i aktualnych sprawozdań.

UCZCIWE POSTĘPOWANIE WE WSPÓLNOCIE

Naszym celem jest zapewnienie zrównoważonej, długoterminowej i dobrze prosperującej działalności poprzez harmonizowanie interesów udziałowców, firmy, pracowników, klientów, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa. Chcemy rekrutować, wspierać i utrzymywać w strukturach firmy utalentowanych i wyspecjalizowanych pracowników i zdobywać ich lojalność. Komunikujemy się z różnymi interesariuszami: klientami, partnerami biznesowymi, konkurentami, udziałowcami, instytucjami państwowymi, mediami i społecznościami. Jesteśmy otwarci na kontakty ze społecznościami, mediami i innymi zainteresowanymi podmiotami. Nasza komunikacja i współpraca muszą być przejrzyste i zgodne z ustalonymi zasadami poufności.

RELACJE Z KLIENTAMI

Chcemy być firmą pierwszego wyboru dla klientów. Aby osiągnąć ten cel, pracujemy nad spełnianiem potrzeb i oczekiwań naszych klientów, będąc wobec nich uczciwymi.Klient jest najważniejszy w naszej Spółce, dlatego zabiegamy o opinie klientów na temat naszej pracy. Są one zawsze brane pod uwagę i szybko na nie reagujemy.

RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Naszym celem jest budowanie konstruktywnych i wzajemnie korzystnych relacji z partnerami biznesowymi. Budujemy nasze relacje na zaufaniu i zrozumieniu.Jesteśmy gotowi do nawiązywania relacji z nowymi partnerami biznesowymi.Oczekujemy od partnerów biznesowych uczciwej konkurencji w zakresie ich działalności.Opieramy nasze decyzje biznesowe i działania na zasadzie maksymalnej korzyści dla naszej Spółki, naszych klientów i naszych udziałowców. W związku z tym decyzje nie mogą być podejmowane z myślą o osobistych celach lub interesach. W szczególności interesy osobiste nie mogą mieć wpływu na niezależność i racjonalność naszych ocen.Partnerom biznesowym nie wolno oferować naszym pracownikom prezentów ani innych korzyści mogących mieć wpływ na obiektywizm pracowników Spółki w relacjach z nimi.Informacje powierzane Spółce przez partnerów biznesowych zachowujemy w poufności. Wykorzystujemy je wyłącznie w zakresie uzgodnionym z partnerami biznesowymi lub wymaganym przez prawo.

RELACJE Z KONKURENTAMI

Nie dążymy do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez nielegalne lub nieetyczne środki. Działamy na konkurencyjnych rynkach i dlatego nieustannie dbamy, by nasza działalność była zgodna z aktami prawnymi dotyczącymi konkurencji i uczciwego rynku.Znajomość naszych konkurentów jest ważną częścią naszej działalności i zapewnia nam konkurencyjność na rynku. Zbieramy i wykorzystujemy informacje na temat naszych konkurentów oraz dzielimy się nimi wyłącznie za pomocą etycznych i zgodnych z prawem środków.

RELACJE Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI I PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU

Działamy zgodnie z prawem każdego kraju. Konsekwentne przestrzeganie przepisów prawa oraz otwarta i przejrzysta komunikacja z organami państwowymi są gwarancją naszej stabilnej działalności. Dążymy do utrzymywania dobrych relacji z organami nadzoru krajów, w których działamy.

DOCHODZENIA I INSPEKCJE ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

Nasza Spółka przekazuje informacje wszystkim organom państwowym w terminowy i właściwy sposób, zgodnie z przepisami prawa. Nasi pracownicy są odpowiedzialni za zapewnianie, że informacje, oświadczenia i zatwierdzenia przekazywane instytucjom rządowym są zgodne z prawdą i kompletne.Urzędnikom państwowym tworzymy odpowiednie warunki do przeprowadzania inspekcji działalności Spółki i współpracujemy z nimi w czasie ich trwania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności w wynikach Spółki, natychmiast je poprawiamy i podejmujemy kroki, aby zapobiec ich ponownemu wystąpieniu w przyszłości.Naszym pracownikom zabrania się utrudniania urzędnikom państwowym wykonywania ich obowiązków ustawowych oraz sprzeciwiania się ich uzasadnionymżądaniom.ŁAPOWNICTWONie tolerujemy oferowania ani przyjmowania łapówek i jakichkolwiek innych form niewłaściwych prezentów oraz bezpośredniego lub pośredniego wręczania lub oferowania cennych rzeczy lub korzyści.RELACJE ZE WSPÓLNOTĄNasza działalność jest bezpośrednio związana z codziennym życiem wielu osób. Jako dostawcy towarów i usług jesteśmy blisko lokalnych wspólnot i stanowimy ich część. Staramy się o utrzymywać dobre stosunki sąsiedzkie, być wiarygodnymi partnerami i aktywnymi uczestnikami życia publicznego.OCHRONA ŚRODOWISKAZdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za ochronę zdrowia ludzkiego, środowiska i zasobów naturalnych.Prowadzimy codzienną działalność zgodnie z przepisami prawa, regulacjami i pozwoleniami dotyczącymi środowiska. Uwzględniamy wpływ naszych decyzji https://vilniausprekyba.lt/en/code-of-business-ethics/ 8/8biznesowych na działalność, w którą się angażujemy.WSPARCIEPosiadamy długoterminową politykę sponsoringową. Jako przedstawiciele środowiska biznesu uczestniczymy w kształtowaniu przyszłości krajów i społeczności, w których działamy.Wspieramy projekty, które spełniają standardy etyczne, wartości i priorytety naszej Spółki. Nie popieramy projektów związanych z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, jakimikolwiek inicjatywami politycznymi i promowaniem przekonań religijnych.DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNANie angażujemy się w politykę. Pracownicy Grupy i jej spółek nie mogą, w imieniu Grupy ani spółek, udzielać bezpośredniego lub pośredniego poparcia partiom politycznym.Szanujemy poglądy polityczne naszych pracowników i nie ograniczamy ich osobistych działań politycznych. Niemniej jednak, nasi pracownicy nie mogą korzystać z reputacji ani zasobów którejkolwiek ze Spółek, w tym z godzin pracy, dla celów swojej działalności politycznej lub interesów politycznych.RELACJE Z UDZIAŁOWCAMIChronimy interesy naszych udziałowców i staramy się przynosić zyski, rozwijając zrównoważoną działalność. Naszym celem jest stworzenie długoterminowej i trwałej wartości dla naszych udziałowców. Przekazujemy im przejrzyste i kompleksowe informacje na temat sytuacji finansowej Grupy i spółek oraz kluczowych zmian w naszej działalności, które mogą mieć wpływ na ich wartość. Stale kontaktujemy się z naszymi udziałowcami oraz uwzględniamy ich oczekiwania i odpowiadamy na pojawiające się pytania.© 2021 vilniausprekyba.eu Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności i plików cookies