Zastrzeżenia (nota prawna)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Emperia Holding S.A. („Spółka”). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), zostało ogłoszone przez MAXIMA GRUPĖ, UAB („Inwestor”) w trybie określonym w Ustawie o Ofercie i Rozporządzeniu. Treść wezwania ogłoszonego przez Inwestora stanowi jedyne wiążące źródło informacji na temat wezwania oraz jego warunków i terminów. Spółka, jej spółki zależne, wszelkie inne jednostki powiązane oraz doradcy nie będą odpowiadały za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania niniejszego materiału, jego części lub jego treści albo z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.