szukaj

Pozytywne wyniki Grupy w trudnym otoczeniu.

              Grupa Kapitałowa Emperia osiągnęła w I półroczu 2015 roku pozytywne wyniki mimo trwających niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych. Wszystkie segmenty operacyjne wypracowały w 2015 roku zadawalające dodatnie wyniki i realizują plan rozwojowy.

Przychody Grupy za I półrocze 2015 roku były zbliżone do poziomu uzyskanego w analogicznym okresie w roku ubiegłym i wyniosły 982 431 tys. zł. Odnotowano natomiast znaczącą poprawę wyników finansowych Grupy. EBITDA w I półroczu 2015 roku wynosił 55 223 tys. zł, a odpowiednio w I półroczu okresu porównawczego 44 995 tys. zł., co oznacza wzrost o 22,73%. Wraz z EBITDA, zdecydowanej poprawie uległ zysk Grupy z 17 355 tys. zł w  I półroczu 2014 roku do 29 072 tys. zł w I półroczu 2015 roku, co stanowi wzrost o 67,51%. Zdecydowanie lepszy wynik netto Grupy wypracowany w 2015 roku, to przede wszystkim efekt znaczącej poprawy wyników w segmencie detalicznym oraz zawartej transakcji związanej ze zbyciem nieruchomości.

W I półroczu 2015 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 34,1 mln zł. 19 czerwca 2015 roku wypłacono dywidendę w wysokości 16,5 mln PLN.

           

             I półrocze 2015 roku charakteryzowało się niekorzystnymi warunkami rynkowymi: trwającą na rynku od ubiegłego roku deflacją cen artykułów spożywczych (wg GUS za II kwartał 2015r żywność i napoje bezalkoholowe – 2,1%, narastająco za I półrocze - 2,9%) oraz silną konkurencją cenową w segmencie detalicznym. W konsekwencji segment detaliczny osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie porównywanym z analogicznym okresem w roku ubiegłym. W segmencie tym nastąpił wzrost EBIDTA, który w I półroczu 2015 roku wyniósł 23 009 tys. zł, a odpowiednio w I półroczu okresu porównawczego 21 251 tys. zł, co oznacza wzrost o 8,27%. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miała poprawa marży handlowej, utrzymanie dyscypliny kosztowej oraz dalsze doskonalenie systemu własnej logistyki.

Spółka kontynuuje strategię rozwoju zarówno organicznego, jak i poprzez fuzje i przejęcia. W dniu 2 kwietnia br. podpisano umowę ze spółką FRAC, której przedmiotem jest przejęcie przez Stokrotkę 19 lokalizacji znajdujących się w południowej Polsce. Podpisanie tej umowy pozwala na znaczną intensyfikację tempa rozwoju. Proces przyjmowania do sieci przejętych sklepów zakończy się do końca września br.

I półrocze 2015 roku było bardzo pomyślnym okresem z perspektywy ilości otwarć nowych sklepów: otworzono łącznie 16 sklepów (4 supermarkety, 8 marketów i 4 sklepy franczyzowe). Sieć Stokrotka na koniec tego okresu miała łącznie już 264 sklepów detalicznych. Znaczna intensyfikacja nowych otwarć przypada jednak na drugą połowę roku, bowiem od zakończenia II kwartału 2015 roku otworzonych zostało już 25 nowych sklepów. Obserwowane w bieżącym okresie tempo rozwoju jest rekordowym w historii sieci Stokrotka. Spółka zamierza je utrzymać przewidując, że rok 2015 powinna zakończyć z ilością nowootwartych placówek zbliżoną do 100.

W związku z tak intensywnym tempem rozwoju organicznego, spółka rozwija również własną sieć logistyczną. 20 czerwca 2015 roku Stokrotka podpisała z MLP Group umowę dotyczącą najmu blisko 6 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Lublin. Uruchomienie lokalnego centrum dystrybucji w Lublinie nastąpi w styczniu 2016. Rozwiązanie to wpłynie pozytywnie na koszty logistyki i jakość procesów logistycznych.

 

            W omawianym okresie segment nieruchomości osiągnął stabilny poziom przychodów i wyników finansowych. W II kwartale 2015 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 8,00%, a narastająco za I półrocze 2015 roku o 2,73% w stosunku do okresu porównawczego. Wynik netto segmentu w I półroczu 2015r wyniósł 19 836 tys. zł i jest o 68,36% wyższy od wyniku okresu porównywalnego. Przyrost wartości wynika głównie z przeprowadzonej transakcji sprzedaży 2 nieruchomości o łącznym wyniku 7,8 mln zł. EBIDTA w I półroczu 2015 roku wyniósł 28 774 tys. zł i był wyższy o 39,85% od wyniku okresu porównawczego. Segment nieruchomości jest w trakcie realizacji dwóch nowych obiektów, których przewidywane otwarcie nastąpi w grudniu 2015.

 

            Spółka Infinite konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową rozbudowując portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. W I półroczu 2015 przychody ze sprzedaży tego segmentu były wyższe o 3,86% w stosunku do okresu porównawczego ubiegłego roku i wyniosły 18 929 tys. zł. Sukcesywnie rośnie również udział przychodów ze sprzedaży do podmiotów zewnętrznych - w I półroczu 2015 roku było to 71,8% w porównaniu do 62,5% w pierwszym półroczu 2014. Spółka Infinite koncentruje swoje działania na zdobywaniu nowych produktów i rozwiązań, w związku z czym inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego i poszukiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Spółka wnikliwie obserwuje również rynek w poszukiwaniu podmiotów do przejęć, najchętniej małych i średnich spółek o portfolio komplementarnych produktów do Infinite.