Poprawa rentowności na konkurencyjnym rynku

Mimo spadku cen artykułów żywnościowych Grupa Kapitałowa Emperia, której głównym aktywem jest sieć Stokrotka, odnotowała w IV kwartale 2014 roku wzrost przychodów. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Emperia w IV kwartale 2014 roku wyniosły 512 032 tys. zł. Przychody ze sprzedaży w 2014 roku wyniosły 1 978 042 tys. zł. EBITDA w IV kwartale 2014 roku wynosił 25 403 tys. zł, odpowiednio w IV kwartale okresu porównawczego wyniósł 12 637 tys. zł. EBITDA narastająco za cztery kwartały 2014 roku wyniósł 85 294 tys. zł i był o 52,33% wyższy niż w okresie porównawczym.

Zysk netto osiągnięty w IV kwartale 2014 roku wyniósł 14 421 tys. zł, a odpowiednio wynik netto w IV kwartale okresu porównawczego wyniósł 198 tys. zł.

    W 2014 roku Grupa zrealizowała znaczące wydatki na rzecz akcjonariuszy (ok. 70 mln zł w formie skupu akcji własnych i dywidendy) oraz ambitny plan inwestycyjny (ok. 65 mln zł) zachowując istotne saldo gotówki, które na koniec roku wyniosło 145,2 mln zł.

 

   IV kwartał 2014 roku był kolejnym okresem, w którym deflacja na artykułach spożywczych i napojach niealkoholowych (-2,6% w 4Q 2014 r/r wg danych GUS) miała negatywny wpływ na poziom sprzedaży. Okres ten charakteryzował się ponadto silną konkurencją cenową na rynku detalicznym. Mimo tych niekorzystnych czynników w omawianym okresie segment detaliczny zwiększył przychody i uzyskał poprawę wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

     W IV kwartale Stokrotka otworzyła 8 nowych placówek detalicznych (4 supermarkety własne i 3 markety własne oraz 1 sklep franczyzowy). Łącznie na koniec omawianego okresu sieć liczyła 252 placówki detaliczne. W IV kwartale 2014 roku zakończony został proces rebrandingu Stokrotki dzięki czemu sieć uzyskała spójną identyfikację wizualną. Kontynuowane były procesy remodelingu placówek detalicznych (3) oraz zmian floorplanów (6).

 

    Stokrotka prowadzi intensywny proces optymalizacji logistyki, w której istnieje jeszcze duży potencjał do poprawy zarówno parametrów kosztowych, jak i jakościowych. Ważną decyzją w ramach tego procesu jest decyzja o uruchomieniu w IV kwartale 2015 roku lokalnego centrum dystrybucji w Lublinie, które będzie pełniło funkcję centrum dystrybucji dla szybkorotujących i świeżych produktów. Takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie nie tylko na koszty logistyki, ale także na jakość procesów logistycznych.

 

   Zakończony kwartał był uwieńczeniem udanego roku dla segmentu nieruchomości. Segment ten osiągnął w IV kwartale 2014 roku przyrost przychodów ze sprzedaży o 18,45%, a w całym 2014 roku o 8,65% w porównaniu do poprzedniego. Portfel 92 nieruchomości posiadanych przez spółki Grupy konsekwentnie zapewnia stabilny poziom przychodów i rosnące wyniki finansowe. Spółki należące do segmentu aktywnie poszukiwały możliwości rozszerzenia portfela aktywów o nowe lokalizacje z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności detalicznej zgodnie z przyjętą strategią. W IV kwartale spółki segmentu dokonały sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 9 100 tys. zł, w wyniku czego skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 3 745 tys. zł i zysk netto 3 611 tys. zł.

 

       IV kwartał, jak i cały rok 2014 był to dobry okres dla spółki informatycznej. Spółka Infinite konsekwentnie umacniała swoją pozycję rynkową. Efektem tego jest osiąganie przez nią coraz lepszych wyników finansowych. W IV kwartale 2014 roku przychody ze sprzedaży tego segmentu były wyższe o 8,7% niż w analogicznym okresie roku 2013, a w całym 2014 roku o 12,26% od przychodów w roku ubiegłym. Źródłem wzrostu przychodów jest sprzedaż istniejących produktów, jak i wprowadzanie nowych usług i rozwiązań. Dowodem na rozwój Infinite są liczne nagrody, których spółka jest laureatem np. lokalne edycje Diamentów Forbesa 2015 czy Gazel Biznesu 2014.