FAQ


1. Czy Emperia Holding S.A.  posiada akcje uprzywilejowane?

Wszystkie akcje Emperia Holding S.A. posiadają takie samo prawo co do głos u jak i do dywidendy.

 

2. Od kiedy akcje  Emperia Holding S.A. należą do indeksu WIG50?

Akcje Emperia Holding S.A. należą do indeksu WIG50 od 24 marca 2014 roku.

 

3. Czy Emperia Holding S.A.  wypłaca dywidendę?

Decyzję o przeznaczeniu części lub całości zysku wypracowanego przez Emperia Holding na dywidendę dla akcjonariuszy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Informacje na temat wysokości dywidend wypłaconych od 2003 roku znajdują się w zakładce Dywidenda.

 

4. Kiedy będą publikowane wyniki finansowe?

Zgodnie z prawem o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Emperia Holding do końca stycznia każdego roku ogłasza daty publikacji sprawozdań finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) w danym roku kalendarzowym. W zakładce Kalendarium inwestora znajdują się daty publikacji raportów, terminy najbliższych oraz archiwalnych wydarzeń.

 

5. Jak mogę nabyć akcje Emperia Holding?

Akcje Emperia Holding są dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu należy posiadać rachunek maklerski w dowolnym biurze maklerskim, za którego pośrednictwem można dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży akcji.

 

6. Kiedy powinienem nabyć akcje, aby być uprawnionym do otrzymania dywidendy?

Decyzja o wypłacie dywidendy i szczegóły dotyczące nabycia prawa do dywidendy za dany rok zostają uchwalone każdego roku do dnia 30 czerwca przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie określa Dzień dywidendy i Dzień wypłaty dywidendy. Prawo do dywidendy mają te osoby, które na zamknięciu sesji w Dniu dywidendy posiadają akcje Emperii Holding S.A. na rachunku maklerskim. Zawsze jednak przy transakcji nabycia akcji należy uwzględnić okres rozliczeniowy KDPW, który wynosi aktualnie 2 dni robocze.