Biegły rewident

W Spółce nie obowiązuje żadna inna niż wynikająca z przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wybór biegłego rewidenta zgodnie ze Statutem Spółki Art. 14 ust. 2 lit „o” należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza spośród ofert przedstawionych przez Zarząd każdego roku dokonuje wyboru biegłego rewidenta.

Na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/01/2017 z dnia 19.01.2017 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za 2016 i 2017 rok została spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 114.

 

Informacje

Akcje Emperia Holding od 2007 roku należą do indeksu WIG 40.